Gastro vadovo instrukcijo programa

"Gastro Chef" programa skirta restoranø tinklui. Tai þmoniø sistema, valdanti prekës þenklo sandëlio valdymà, turimø pirkimo dokumentø platforma ir suteikta pardavimo vieta. Dël ðios programinës árangos galime efektyviai valdyti visus mûsø restoranus. Kokie yra didþiausi ðios programinës árangos trûkumai ir kodël turëtume nuspræsti pirkti ðià idëjà namø reikmëms?

- Programa turi ið anksto parengtas operacijas, o jos svarbi funkcija - tai galimybë nuolat stebëti sandëlio bûklæ realiuoju laiku. Dël ðios kontrolës mes galime ið karto gauti duomenis apie trûkstamus produktus apie norimus uþsakyti daiktus. Programos dëka pagrindiniai sprendimai yra sklandûs ir tikri.

Valgus ProValgus Pro - Iðtieskite kryptá didájá pirðtà be operacijos!

- Svarbus privalumas ðios programinës árangos ðiandien yra tai, kad ji taip pat sukuria funkcionalus ir patogus ataskaitø ir praktikos, remti veiksmingà valdymà, tvarkymà ir prieþiûrà tam tikrà vienetà daug.

- Programa gali bûti sinchronizuota su finansine ir apskaitos programa, dël kurios greitai galima paklausti ámonës finansø. Programos vyriausybë taip pat gali tiesiogiai iðraðyti sàskaitas faktûras, kurios yra labai ergonomiðkos ir intuityvios. Jûs taip pat galite eksportuoti þurnale saugomà informacijà á naujas programas be jokiø problemø.

- Kiekviename inventoriuje dizainas puikiai tinka. Dël visø tiksliø þurnalo bûklës faktø duomenø jis padeda organizuoti visus savo produktus ir vaisius, o tai ypaè svarbu konkreèiose patalpose.

- Programa pratæsia daugybæ uþsakymø.

Jei esate uþsiëmæs tokià programinæ árangà mûsø restorane, pagalvokite apie tai, ar nëra verta pirkti licencijà paèiam pardavimø centrui ar jo svarbesnei daliai. Tinkama, veiksminga programinë áranga yra tinkama investicija á jûsø ámonës eilutæ. Dël tinkamos inventoriaus kontrolës jûsø patalpose visada bus sistema, todël paprastai þinote, kaip padëtis iðreiðkiama pasiûlos, sàskaitø faktûrø ar dabartiniø uþsakymø forma.