Kaip atrodo centrinis dulkio siurblys

ProEngine Ultra

Daugelis mûsø rinkos ámoniø turi projektavimo, kûrimo, surinkimo ir dulkiø ðalinimo árenginius bei pramoninius centrinio siurbimo árenginius. Ámonës nuolat pleèia gamybà su ávairiais, ðiuolaikiðkesniais produktais, pavyzdþiui, dulkiø filtrais. Tai yra projektavimo ir statybos biuras. & Nbsp; Bendrovës sëkmë - tai paèios gerai parengtos impulsø filtrø konstrukcijos, patronø filtrai, ciklono filtrai ir centriniai dulkiø ðalinimo árenginiai bei pramoniniai árenginiai.

Nuo kelionës iki geriausio valdymo, visi sprendimai dël netipiniø filtrø projektavimo ar struktûriniø pokyèiø ávedimo prasidëjo labai daug, ir jø uþbaigimas yra greitas.

Siûlome standartinio varianto filtrø dydþius. Galime uþsakyti filtrus uþsienio formoje su maþesniu ar didesniu maiðø skaièiumi. Standartiniuose prietaisuose skalë tarp maiðø aðiø yra 200 mm. Kliento pageidavimu gali bûti 250 mm.

Visiems dulkiø ðalinimo árenginiams vis dar reikia suderinti filtravimo audinio skoná ir struktûrà bei filtravimo ir regeneravimo parametrus. Atsiþvelgiant á lakiosios kûno temperatûrà, dulkiø metodà ir privalumus, vandens garø, rûgðtiniø ar ðarminiø medþiagø kieká, turime pasirinkti tinkamà adatos veltiná. Maiðai gali bûti pagaminti ið nuotolinio veltinio veltinio (poliesterio, poliamido, poliakrilnitrilo, Dralon T, Ryton, Nomex, teflono ir tt su tolimais apdorojimo bûdais. Su ðia rungtynëmis dirba dedustingo árenginio investuotojas arba dizaineris. Bendrovës teikia visus naujus produktus atrenkant filtravimo medþiagà ir filtravimo bei regeneravimo parametrus.

Dulkiø filtravimas, filtrai, kuriuose gali bûti valdymo spintos su likusiais iðleidimo voþtuvø valdymo metodais:su laiko kontrole, kuriame galime nustatyti impulso trukmæ ir regeneracijos daþná,nurodant, kaip reguliuojama impulso trukmë, du regeneravimo daþniai ir iðorinë bei maþa srauto varþos riba,programuojamas ant valdiklio, kuriame nustatyti regeneravimo parametrai.

Filtrai gali bûti suprojektuoti ávairaus dydþio áleidimo ir iðleidimo angomis.