Prekybos bendrove platinos antstoliai 15

Gemoderm

Maþesnës prekybos ámonës vadovaujasi jø teisëmis. Todël jose jie naudojasi keliomis kitomis kompiuteriø programomis nei dideliø maþmeninës prekybos tinklø. Jaunesnës parduotuvës paprastai sudaro ðiek tiek maþesná diapazonà, maþesnæ erdvæ, dirba maþiau darbuotojø, o svarbiausia - jose nenagrinëjamos bendrosios taisyklës, taikomos ámonëms, priklausanèioms plaèiam tinklui.

Ðtai kodël ðie smulkiø privaèiø parduotuviø savininkai gali atlikti nedidelius pataisos taisykles, kad galëtø bûti parduotuvës savarankiðkai, kaip árodymà, kad pagal jø nuomonæ buvo pristatytos reklamos.

„Mini Market“ programaJaunøjø ámoniø „Mini Market“ programa yra puikus sprendimas vidutinëms komercinëms ámonëms. Tai leidþia efektyviai valdyti parduotuvæ, apsaugoti jos saugojimo formà ir reguliariai iðnagrinëti visus darbus rinkinio pakeitimø diapazone. Tokia programa leidþia efektyviai atimti ið ásigytø prekiø laikotarpá ir naudoti naujus produktus bei modernø asortimentà. Maþos parduotuvës dël tokiø idëjø vis dar gali pradëti savo lojalumo planus ir nuolaidas nuolatiniams klientams.

privalumaiYpaè svarbu pagalvoti apie kompiuterizavimà, kai sukuriate parduotuvæ. Taip siekiama sumaþinti tokios parduotuvës darbuotojø darbo krûvá, nes didþioji dalis veiklos vyksta per kelias minutes per kompiuterá. Pavyzdþiui, produktas yra kainuojamas naudojant brûkðninio kodo skaitytuvà, o kaina taikoma kompiuteriui ir tada atsiunèiama ið ðio periodo dëka kompiuterio skenerio. Tai reiðkia, kad neuþsidëkite etikeèiø su jokiais produkto mokesèiais, o tada vairuokite bet kokià kainà su klaidø rizika, kai paliesite já á kasos aparatà. Negalima paslëpti, kad net maþose parduotuvëse toks kompiuterizavimas yra labai pageidautinas ir leidþia patikimà verslo elgesá.